In het logo zien we drie engelen met een boodschap voor deze tijd die we vinden in Openbaring 14 : 6-12 en onmiddellijk gevolgd wordt door de komst van de Zoon des mensen om de oogst van de aarde binnen te halen. Alles wijst erop dat dit spoedig zal gebeuren! De grootste rijkdom der waarheid, de ernstigste en vreselijkste waarschuwingen die God ooit aan de mens heeft gezonden vindt u in deze drie-engelenboodschap.

Christus komt om het verlossingswerk te voltooien De leer van de wederkomst van Christus is de belangrijkste boodschap van de Bijbel. Sinds de dag dat het eerste mensenpaar teleurgesteld het paradijs moest verlaten, hebben alle ware gelovigen uitgezien naar de komst van de Verlosser, die de macht van de vernieler zou breken en hun het verloren paradijs zou teruggeven.

De drie-engelenboodschap.
Openbaring 14 : 6- 12

6 En ik zag een andere engel vliegen in het midden des hemels en hij had een eeuwig evangelie, om dat te verkondigen aan hen, die op de aarde gezeten zijn en aan alle volk en stam en taal en natie;

7 en hij zeide met luider stem: Vreest God en geeft Hem eer, want de ure van zijn oordeel is gekomen, en aanbidt Hem, die de hemel en de aarde en de zee en de waterbronnen gemaakt heeft.

8 En een andere, een tweede engel, volgde, zeggende: Gevallen, gevallen is het grote Babylon, dat van de wijn van de hartstocht zijner hoererij al de volkeren heeft doen drinken.

9 En een andere engel, een derde, volgde hen, zeggende met luider stem: Indien iemand het beest en zijn beeld aanbidt en het merkteken op zijn voorhoofd of op zijn hand ontvangt,

10 die zal ook drinken van de wijn van Gods gramschap, die ongemengd is toebereid in de beker van zijn toorn; en hij zal gepijnigd worden met vuur en zwavel ten aanschouwen van de heilige engelen en van het Lam.

11 En de rook van hun pijniging stijgt op in alle eeuwigheden, en zij hebben geen rust, dag en nacht, die het beest en zijn beeld aanbidden, en al wie het merkteken van zijn naam ontvangt.

12 Hier blijkt de volharding der heiligen, die de geboden Gods en het geloof van Jezus bewaren.

Wilt u meer weten over Openbaring 14: 6 -14 lees dan de folder.
Deze folder is te koop via de website.

 

Doel van deze website is boeken uit te geven die ons voorbereiden op de spoedige wederkomst van Jezus Christus op de wolken des hemels.